មើលចង់ងប់បានយល់

រៀនមើលblogនិងរបៀបធ្វើblogមើលចង់២ថ្ងៃបានយល់ខ្លះ….. អត់មាននណារជួយប្រាប់សោះ….!!

Leave a comment

ទើបបង្កើតblogថ្មី…ដឹងធ្វើទេជួយបង្រៀនផង!!!

ប៉ុន្នានថ្ងៃនេះចូលអានអត្ថបទ ពត៌មាន និង​ រឿងផ្សេងៗបានច្រើនណាស់ក្នុងblog​ចឹងក៏បង្កើតមួយនឹងគេដែរ…….អត់សូវចេះលេងទេ…..ដឹងសរសេរទៅគេមើលឃើញអត់ផង…..បើគេមើលអត់ឃើញនិយាយ​ តាម្នាក់ឯង…..ហ៊ី!..ហ៊ី អញ្ចឹង…!!មិត្ត​ណាមើលឃើញជួយប្រាប់ពីរបៀបលេងផង……!!! អូ……!!!ភ្លេចគួរតែណែនាំខ្លួនឯងសិន…. ឈ្មោះ=​ មិត្តអាចហៅខ្ញុំថា (បុរសភ្នែកតូច)ទៅបានហើយ រឺហៅអោយខ្លីថា Small eyes ក៏បាន…. អាយុ= ឆ្នាំនេះ(២០១១) ២៣ឆ្នាំ ការសិក្សា=ស្ងីក៏រៀនដែរ ការងារ= សុំលាក់….ហ៊ី!…ហ៊ី….‌‌‌.!!!:-)

6 Comments